Menu Zavrieť

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Článok 1

Názov a sídlo

1.1Názov občianskeho združenia:AI4SK
1.2Sídlo občianskeho združenia:xxxx

Článok 2

Ciele

2.1Cieľom združenia je:
  
 Popularizácia umelej inteligencie a jej princípov ako takých. Analýza vplyvu umelej inteligencie na priemysel, hospodárstvo, vzdelávanie, kultúru a každodenný život. Ďalší rozvoj princípov umelej inteligencie a príbuzných odborov. Podpora implementácie umelej inteligencie a aplikácii založených na umelej inteligencii.    
2.2Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä – organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia, – realizovať publikačné a konzultačné aktivity, – presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a – uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3

Členstvo

3.1Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
3.2Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.
3.3Členovia združenia majú právo: – podieľať sa na činnosti združenia, – voliť a byť volení do orgánov združenia, – obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, – byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
3.4Členovia združenia majú povinnosti – dodržiavať stanovy združenia, – pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, – podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia, – platiť členské príspevky, – ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
3.5Zánik členstva – vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu – úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby, – zánikom združenia, – vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, – vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4

Orgány združenia

4.1Orgánmi združenia sú – najvyšší orgán – Členská schôdzaštatutárny orgán – Predseda  
4.2Najvyšší orgán – schvaľuje zmeny stanov – volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu – schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení – schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu – rozhoduje o zrušení združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. – schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred – najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.
4.3Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
4.4Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.
4.5Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 1 rok/y.
4.6Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.

Článok 5

Zásady hospodárenia

5.1Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
5.2Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.
5.3Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com